پرسش و پاسخ بیماران

 

پرسش و پاسخهای متداول - همه پرسش و پاسخ ها

پرسش و پاسخ ها - همه پرسش و پاسخ ها

ایا امکان تغییر فرم بینی در زمان کهنسالی چقدر است؟

چنانچه ضربه شدید وارد نشود امکان تغییر فرم بینی وجود ندارد.